Navigácia

O škole Profil školy História školy

            O škole                                                        

 

Základná škola s materskou školou Nemecká

     História plne organizovanej základnej školy v obci sa začala písať 4. septembra 1972, kedy bola daná do užívania nová školská budova. Do lavíc zasadlo v dvanástich triedach 312 žiakov. Prví deviataci opúšťali školu 29. júna 1973.

     V obci pôvodne existovala len málotriedna základná škola s vyučovaním v 1. – 4. ročníku. Po jej ukončení žiaci navštevovali ročníky druhého stupňa základnej školy v okolitých obciach, v Brusne a v Podbrezovej, neskôr v Predajnej.

     Výstavba budovy školy bola realizovaná ako stavba mládeže. Školský areál bol odovzdaný do užívania po etapách. Nedostatky v kvalite stavebných prác, problémy s vykurovaním a strešným plášťom školy sprevádzajú život školy od jej sprevádzkovania až po súčasnosť.  

     Budova školy je rozsiahla, zväčša prízemná budova. Vo vstupných priestoroch sa nachádza administratívna časť, kancelárie riaditeľstva školy, školská jedáleň. Na poschodí sú priestory školského klubu detí a školskej knižnice. V samostatných prízemných traktoch vyúsťujúcich do širokej spoločnej chodby s respíriom sú priestory materskej školy, nižšieho stupňa základnej školy a vyššieho stupňa základnej školy. Učebne sú veľké, presvetlené, každá so samostatným átriom. V priľahlom prepojenom trakte sú umiestnené učebne, školské dielne a športová hala.

     Základnú školu s materskou školou Nemecká navštevujú žiaci obce Nemecká a jej častí Zámostie a Dubová, a zo spádovej obce Ráztoka. V súčasnom období má škola v každom ročníku jednu triedu.

     Výchovno-vzdelávací proces školy po dlhé roky podporovali výdatnou materiálnou pomocou podniky na území obce, predovšetkým Petrochema Dubová a Vojenský útvar Nemecká. Pomohli pri organizovaní záujmovej činnosti, športových, telovýchovných a branných súťaží. Základná škola s materskou školou Nemecká i v súčasnom období napriek nedostatku finančných zdrojov stavia na bohatých tradíciách školy. V rámci organizovanej záujmovej činnosti ponúka žiakom množstvo voľno časových aktivít v oblasti športovej, vzdelávacej, kultúrnej. Výsledkom plnenia výchovno-vzdelávacieho programu školy vypracovaného v roku 2004 na obdobie desiatich rokov bolo v oblasti regionálnej výchovy zriadenie ľudového múzea v priestoroch školy. Múzeum predstavuje drevené makety pôvodnej ľudovej architektúry majstra rezbára žijúceho v obci a v obci zozbierané predmety a nástroje, ktoré používali naši predkovia.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Nemecká
    Školská 35, 976 97 Nemecká
  • Mgr. Anna Petrášová, PhD. - riaditeľka školy
    ZSsMSNemecka@gmail.com
    048/618 26 11


Fotogaléria