Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Enviromentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia anglického jazyka KAJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Regionálna výchova RGV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika TEH
Technika hravo THR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1258 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.03.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Nemecká
    Školská 35, 976 97 Nemecká
  • Mgr. Anna Petrášová, PhD. - riaditeľka školy
    ZSsMSNemecka@gmail.com
    048/618 26 11


Fotogaléria